Писмени становища и устни консултации; Учредяване на дружества и изготвяне на необходимите документи; Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър; Пререгистрация на дружества; Абонаментно облужване; Залог на дружествени дялове, продажба и наследяване на дружествени дялове; Делба на дружествени дялове; Сделки с всички видове акции. Увеличаване и намаляване на капитала; Извършване на непарични вноски (апорт) в капитала. Подготовка и провеждане на Учредителни и Общи събрания на акционерите, събрания на Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите; Изготвяне и промяна на съществуващи дружествени, търговски и граждански договори, Договори за назначаване на членове на управителни органи; Отговорност на учредителите и управителните органи; Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, Ликвидация и прекратяване на дружествата.