Изготвяне на правни становища и устни консултации;Водене на преговори, представителство пред банкови институции; Изготвяне на договори; Учредяване на обезпечения.