Изготвяне на правни становища и представителство на длъжници и кредитори в процес по несъстоятелност. Защита по молби за откриване на производство по несъстоятелност. Обжалване на актове на съда по несъстоятелност. Съдействие при попълване на масата на несъстоятелност. Отменителни искове. Консултации при провеждане на събрнието на кредиторите. Съдействие на синдици. Консултации във връзка с предявяване на вземания. Изготвяне на оздравителен план и съдействие при прилагането му. Правна помощ при осребряване на имуществото на длъжника и във връзка с разпределяне на осребреното имущество. Консултации за извънсъдебно споразумение Възстановяване на правата на длъжника. Възобновяване на производството по несъстоятелност.