Изготвяне на нотариални актове, предварителни договори, спогодби, във връзка с недвижими имоти; Обследване и проучване на историята на имоти и изготвяне на правни анализи; Участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им; Правно съдействие пред държавни и общински органи; Организиране и провеждане на срещи с нотариуси; Изготвяне на спогодби и договори за доброволна делба; Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество; Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози, договори за реален залог; Изготвяне на правни становища и устни консултации в областта на строителството и преустройството; Изготвяне на предварителни договори по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ, както и изготвяне на последващите окончателни договори ; Финализиране на сделки с недвижими имоти, консултации по финансирането им.