Представителство и посредничество при събиране на проблемни кредити и вземания. Изработване на стратегия и избор на най-подходящия начин за събиране на дължимото. Проучване имущественото състояние на длъжника. Налагане и реализиране на подходящи обезпечителни мерки. Образуване и водене на искови и изпълнителни дела. Провеждане на процедура по заповедно произвидство по Гражданския процесуален кодекс. Събиране на дължимото от длъжници със седалище на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Цялостно провеждане на процедура по издаване на европейска заповед за плащане. Съдействие за предоговаряне и преструктуриране на редовни и проблемни кредити.