Статии:

  Хуманно възстановителната реакция на
  държавата,  Александър Миланов

  За Паркоместата,  Велизар Стоянов

  Квалификацията, Установяване
  съдържанието на чуждестранното
  право и препращането в международното
  частно право, Велизар Стоянов

   

   

   

  Нормативни актове:

  Конституция на Република България
  Закон за устройство на територията
  Закон за собствеността
  Закон за наследството
  Закон за задълженията и договорите
  Търговски закон
  Граждански процесуален кодекс
  Закон за собствеността и
  ползването на земеделски земи

  Семеен кодекс
  Кодекс на международното частно право
  Кодекс на труда
  Закон за особените залози
  Закон за авторското право и сродите му права

   

  Тарифи:

  Тарифа за нотариалните такси към Закона
  за нотариусите и нотариалната дейност.

  Тарифа за държавните такси,събирани
  от Агенцията по вписванията.


   

  Архив:

  Търновска Конституця.
  Конституция от 1947г.
  Конституция от 1971г.
  Граждански процесуален кодекс - Отм.
  Закон за териториално и
  селищно устройство.

  Правилник за прилагане на Закона.
  за териториално и селищно устройство.

  Други:

  Магна Харта (английски език).
  Конвенция за защитата правата на човека
  и основните свободи.

  Виенска конвенция за правото на договорите.